REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dostępnego na stronie www.muza.com.pl

prowadzonego przez

MUZA SA
ul. Sienna 73
00-833 Warszawa 
NIP: 526-020-42-80
REGON: 001378210
KRS: 0000065143

Numer rachunku bankowego: 91 8923 0008 0131 2939 2012 0007

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.muza.com.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

 

A. Definicje

a) SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 - o sprzedaży na odległość.

b)  SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – MUZA SA ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa 
NIP: 526-020-42-80 REGON: 001378210 KRS: 0000065143
, adres elektroniczny ksiegarnia@muza.com.pl  sklep internetowy dostępny pod adresem www.muza.com.pl

c) KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO.

d) KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest KONSUMENTEM w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

e) KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu (22) 6211775 wew. 4

f) PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.

g) REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

h) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP INTERNETOWY.

i) STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, USŁUGODAWCA.

j) ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

k) NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze SKLEPEM INTERNETOWYM.

l)  E-BOOK - książki w wersji elektronicznej, których treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez SKLEP ;

m) AUDIOBOOK - nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, MP3 lub innym);
 

B. Postanowienia ogólne.

a) Zakres świadczonych usług - sprzedaż książek, audiobooków i ebooków.

b) SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

- utworzenie i administrowanie konta klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM;

- przetwarzanie formularza ZAMÓWIENIA produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;

- przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi NEWSLETTER;

- świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;

- umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta w SKLEPIE INTERNETOWYM jest zawierana na czas nieoznaczony;

- umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;

- usługa NEWSLETTER zawierana jest na czas nieokreślony.

c) w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCYSPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

d) Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną SKLEPU INTERNETOWEGO. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

e) KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

f) SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.

g) Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez SKLEP INTERNETOWY.

h) Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

i) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

j) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.

a) SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski za granicą złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne .

b) Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

c) Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.

d) Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.

e) W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.

f) Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godzin na dobę 7 dni w tygodniu na adres e-mail: ksiegarnia@muza.com.pl

g) Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta pod numerem tel. (22) 6211775 wew. 4

h) Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

i) W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU INTERNETOWEGO skontaktuje się z Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych SKLEPU.

j) Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :

          a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.

          b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę

k) Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 10. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

l)  Wysyłka zamówienia może nastąpić w późniejszym terminie w przypadku oferty w trybie przedsprzedaży przed oficjalna datą premiery danej pozycji. Publikacje będą wysyłane tak aby zamawiający otrzymał je nie wcześniej niż w dniu oficjalnej premiery podanej do publicznej wiadomości przez wydawcę.

 

D. Ceny

a) Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).

b) Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.

c) Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.

d) SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

e) Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
 

E. Formy płatności:

a) za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;

b) przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub kartą płatniczą - obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;

c) płatność gotówką lub kartą (wykaz jak wyżej) – przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia;

d) system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;

e) W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

f) W przypadku wysyłki produktów za granicę przedpłata może być dokonana - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub kartą płatniczą (e-przelew) ;

g) W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 

F. Wysyłka towaru

a) Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.

b) Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

c) Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

d) Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dostarcza:

-  firma kurierska DPD;
- Poczta Polska - przesyłka biznesowa Paczka48;

- InPost - paczkomaty;

- w niektórych przypadkach oferowane jest dostarczenie oprogramowania drogą elektroniczną - przesyłki cyfrowe poprzez pocztę elektroniczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.
 

G. REKLAMACJE i ZWROTY w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

a) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.

b) Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

c) SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.

Adres do zwrotu produktów: Muza SA MAGAZYN OPEN PARTNER ul. Duninowska 9a 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: muzacrm@openpartner.pl
 

I. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

a) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i zwrócić zakupiony towar. SPRZEDAWCA gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem wysyłki. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można skorzystać z gotowego formularza (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

b) W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno SKLEP jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

c) Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać zwracany towar do Sprzedawcy. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
Adres do ZWROTU produktu: Muza SA MAGAZYN OPEN PARTNER ul. Duninowska 9a 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: muzacrm@openpartner.pl

d) Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do KONSUMENTA. Formę zwrotu (przelew na konto w banku lub przekaz pocztowy) określa KUPUJĄCY w protokole zwrotu - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że zwrot winien nastąpić przy wykorzystaniu takiej samej formy płatności jak dokonanej zapłaty.

e) KONSUMENT odstępujący od umowy - ponosi bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY.

f) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą KONSUMENTA, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez KONSUMENTA ich oryginalnego opakowania;

3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

4. świadczeń o właściwościach określonych przez KONSUMENTA w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

6. dostarczania prasy;

7. usług w zakresie gier hazardowych.

g) SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
 

J. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

a) SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

b) W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.

c) SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także GWARANCJĄ uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY za niezgodność PRODUKTU z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

d) W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do korespondencji: Muza SA MAGAZYN OPEN PARTNER ul. Duninowska 9a 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: muzacrm@openpartner.pl

e) W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny (dostępny jako załącznik rukReklamacyjny.doc ).

f) SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

g) W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów

h) Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych powyżej w ust. 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

i) KUPUJĄCY odsyła przesyłkę na swój koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek nadesłanych „za pobraniem”.

j) Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

k) Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedający odeśle produkt Kupującemu na własny koszt.

l) Reklamacje mogą być nieuwzględnione jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.

m) W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.
 

K. Sprzedaż e-booków i audiobooków - plików elektronicznych

a) Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych.

b) Wydawnictwo oferuje:
a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: pdf, ePub, MOBI,
b) audiobooki (cyfrowe nagrania dźwiękowe tekstu publikacji książkowej lub jej wybranych fragmentów) w formacie mp3.

c) Zamówienie obejmujące e-booki lub audiobooki może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego.

d) Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub audiobooków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Państwem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.

e) W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży plików elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem e-mail: ksiegarnia@muza.com.pl

f) Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A.w Poznaniu(60-166), ul. Grunwaldzka 182. (dalej: „PayU”).

g) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych PayU, odpowiada wyłącznie PayU.

h) PayU nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem.

i) PayU nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych PayU na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.

j) Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.

k) Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: PayU.

l) Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego oraz na Państwa żądanie fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika.

m) W przypadku, kiedy z niezależnych od Wydawnictwa powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.    

n) W sytuacji, kiedy zamówiony przez Państwa plik elektroniczny został przez Państwa pobrany, tracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy z Wydawnictwem, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

o) Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: ksiegarnia@muza.com.pl . Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

p) Wydawnictwo w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na Państwa temat. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego z Wydawnictwem wyrażają Państwo zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się Państwo nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.

q) Dokonanie zakupu plików elektronicznych w naszym Sklepie upoważnia Państwa do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez Państwa urządzenia elektronicznego, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego od Wydawnictwa ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Wydawnictwa umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem - w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).

r) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Wydawnictwa w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawnieni do:
● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

s) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

L. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

a) Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt. b. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

b) W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.

c) Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: ul. Sienna 73 8 00-833 Warszawa NIP: 526-020-42-80. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie " Wydawnictwo Muza" (numer albumu w rejestrze: 145883)

d) Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

e) Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze SKLEPU INTERNETOWEGO WWW będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i najświeższych akcjach promocyjnych. Klient będzie otrzymywał NEWSLETTER drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

f) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

g) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

h) Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

- nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;

- w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;

- adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu);

- adres e-mail Użytkownika;

- numer telefonu kontaktowego;

- aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.
 

M. Postanowienia końcowe

a) Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego

b) Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

e) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

f) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

g) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

i) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

j) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

k) W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

l) Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

m) W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

n) Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY www.muza.com.pl  są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

o) Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.muza.com.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody firmy MUZA SA ul. Sienna 73 00-833 Warszawa
 

Załączniki: 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Druk reklamacyjny