Newsletter

ODWIEDŹ NAS TEŻ NA:


facebooktwitterinstagram

Muza SA

MAGAZYN OPEN PARTNER

ul. Duninowska 9a
87-800 WŁOCŁAWEK

e-mail: muzacrm@openpartner.pl

 

 

 

                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 

w związku z niezgodnością z umową sprzedaży dokonanej na warunkach ustawy   o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.                              

 

   

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

 

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

 

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................

 

 

Opis towaru (nazwa)............... ….........................................................................................

Cena zakupu brutto .....................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) decydujących o niezgodności z umową :

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

........................................................................ ..............................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   doprowadzenie do stanu zgodności z umowa poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ – w przypadku niemożliwości usunięcia wady (art8 ust 1):

 żądanie    OBNIZENIE CENY  lub  ODSTAPIENIE OD UMOWY (ZWROT). ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

…..........................                                                                                               ….............................................

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

    

 

 

 

                          

 

 

(wypełnia sprzedawca)

 

 

 

Decyzja dotycząca uznania reklamacji:  UZNANA / ODRZUCONA

 

wyjaśnienie decyzji:….......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…........................................................................................................................................................

Sposób załatwienia reklamacji:

 

- Wymiana towaru na nowy …........................

 

- naprawa …....................................................

 

- obniżenie ceny do ….....................................

 

- zwrot pieniędzy ….... kwota …................................ zł.

 

 

Inne uwagi:

 

 

 

 

 

                                                                    …......................................................................

                                                                                   (data i podpis sprzedawcy)

 

Uwaga: W przypadku uznania reklamacji do protokołu dołączyć dokument potwierdzający zakup i oba dokumenty dołączyć do ewidencji księgowej.  W przypadku sprzedaży na paragon fiskalny warunkiem odliczenia VAT jest dołączenie ORYGINAŁU paragonu fiskalnego.